Praktisch

Wat zijn de kosten en openingstijden ?
Een behandeling duurt 60 minuten en kost 90 euro Het eerste consult kan 15 min. uitlopen zonder extra kosten Wordt een langere behandeltijd afgesproken omdat dit nodig en gewenst is, dan wordt de extra tijd in rekening gebracht. Voor huisbezoeken reken ik voorrijdkosten van €12,50 wanneer de reistijd per fiets niet langer dan 15 min. per afstand bedraagt, bij langere reistijd overleg ik de kosten met u Voor kinderen maak ik soms afspraken van 30 min voor 50 euro. Behandelingen worden op afspraak gemaakt per telefoon  of mail, werkdagen is de praktijk tussen 8-18 uur geopend , op een avond in de week op wisselende dagen zijn afspraken ook in de avond mogelijk.
Wordt de behandeling vergoed?

Via een aanvullende ziektekostenverzekering worden de behandelingen vergoed.
Let op de vergoedingsregelingen in je polis (op te zoeken op de website van je verzekeraar).
De meeste verzekeraars vergoeden een bedrag van 40-50 euro per behandeling / dag tot het bedrag waarvoor je verzekerd bent. Bijna alle verzekeraars vergoeden acupunctuur,
velen vergoeden shiatsu, de vergoedingsregelingen per behandelmethodiek kunnen namelijk verschillen.
Je kunt ook erachter komen wat je dekking is via deze link.

Bij welke beroepsvereniging en KvK ben je aangesloten?

ZHONG: de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)
Lidmaatschap nummer: 240470000177

https://therapeuten.zhong.nl/clubsdata/0022/downloads/KAB/2.%20Logo%20Zhong.jpg

www.Zhong.nl

Kamer van Koophandel : KvK-nr: 30262381

Hoe lang duurt een behandeltraject?

Dit is afhankelijk van de doelstelling en hulpvraag die je hebt.
Dit kan variëren van enkele afspraken tot langdurige begeleiding.
Voor een best mogelijk resultaat overleg ik regelmatig met jou over de frequentie en doelstelling.

Wat is de opzegtermijn voor een behandeling?

Indien je je  gemaakte afspraak wilt annuleren of wijzigen geldt een opzegtermijn van 2 dagen (48 uur). Bij latere annulering ben ik genoodzaakt de afspraak bij jou in rekening te brengen.

Hoe gaat de betaling?

De behandeling wordt door jou ter plekke contant of per mobiel bankieren betaald.
Op dit moment bestaat er geen mogelijkheid in de praktijk te pinnen.
De factuur die jer ontvangt kun je bij je verzekeraar indienen, die het te vergoeden bedrag naar je overmaakt.

Waar kan ik terecht met klachten en wat is de privacy policy ?

Wanneer je ontevreden bent kun je dit altijd aan mij doorgeven voor overleg
Voor de gehele beroepsgroep geldt een tuchtrecht Reglement: een onafhankelijke instantie waar klachten ingediend kunnen worden.
Wanneer de patiënt klachten heeft t.a.v.de therapie of therapeut kan men een beroep doen op de klachtenregeling waar de beroepsvereniging Zhong onder valt. De instantie waar de patiënt een klacht kan indienen is onafhankelijk en heet Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). De procedure is op de website van Zhong beschreven.

https://therapeuten.zhong.nl/clubsdata/0022/downloads/KAB/1.%20Logo%20KAB%202018.jpg

http://www.kab-klachten.nl

 

Privacy policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de datum van de behandeling
Consult:  Consult Shiatsu 24102/ Consult Acupunctuur 24104.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Vragen
Als u naar aanleiding van de Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me erover  op.